top of page

Extra resurser för att införa ett system för intern redovisning och för IFRS-rapportering: Case Valoo Oy

Valoo levererar fiberoptikanslutningar till finländska hem och har vuxit snabbt under de senaste åren. Införandet av systemet Adaptive Planning för intern redovisning var ett viktigt steg mot företagets rapportering i realtid, kunskapsbaserad ledning samt smidigare prognostisering och budgetprocesser. Systemet togs i bruk med ett relativt litet team: Till arbetsgruppen hörde från Valoo utöver CFO Vesa Koivula också Business Controller, från NIS två ekonomiförvaltningskonsulter, Riina Valkama och Henna Kettunen, samt två representanter från systemleverantören. Systemet byggdes upp på cirka tre månader som ett dagligt verktyg för företagsledningen. Därefter övergick projektet till den andra fasen och integrationen mellan de olika ekonomiförvaltningssystemen blev gradvis färdig under 2023.

 


”Vi genomförde den första fasen av projektet med en särskilt snabb tidsplan. Vi behövde hjälp av erfarna controllrar för att få de ekonomiska processerna att motsvara de ramar som förändringarna har satt upp för dem, både i fråga om kapacitet och struktur. Riina och Henna ledde projektet självständigt med ett bra grepp. Utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra integrationen inom denna tidsplan”, säger CFO Vesa Koivula om samarbetet.

 

Stöd också till hela ekonomiförvaltningen


Utöver systemprojektet fungerade ekonomiförvaltningskonsulterna Riina Valkama och Henna Kettunen från NIS som ett nära stöd för hela ekonomiteamet. Utöver de dagliga arbetena inom ekonomiförvaltningen höll projektteamet bland annat på att utveckla ekonomiförvaltningsprocesserna och främjade prognos- och budgetrundorna. Eftersom bolaget växer snabbt fick kundens ekonomiteam också stöd av NIS vid introduktion av nya arbetstagare.


”Från de första ögonblicken blev vi en del av Valoos varma arbetsgemenskap och ekonomiteam. Vi bjöds in till företagets sommarfest och till teamets gemensamma luncher. Ett snabbt genomförande av projektet möjliggjorde ett snabbt tillägnande av befattningsbeskrivningen och en smidig växelverkan med ekonomiteamet. Välfungerande är ett ord som beskriver vårt mycket lyckade och meningsfulla samarbete”, berömmer Riina och Henna från NIS sitt samarbete med Valoo.


Företagets kraftiga tillväxt och internationella ägarbas ökade behovet av IFRS-kompetens


Den egentliga affärsverksamheten i Valoo har accelererat snabbt under det senaste året. Inom företaget pågår mycket inom tillväxt, finansiering och företagsförvärv. Exempelvis skapar nya finansieringsmodeller och andra förändringssituationer nya behov av IFRS-rapportering. Valoo hade inte anställda som fokuserade på dessa arbeten som kräver specialkompetens, och företaget hade inte heller behov av att anställa fast personal för denna uppgift. Därför fick IFRS-konsulten från NIS Jussi Jurvelin hoppa in i ekonomiteamet.


”Våren 2023 hade Valoo en akut uppgift med att beräkna ett IFRS-handelspris. Vi löste saken snabbt, och sedan diskuterade vi ett bredare samarbete inom ekonomiförvaltningen. Vi fortsatte på hösten när vi planerade framtida utvecklingsarbete inom IFRS. Vi rationaliserade processerna och genomförde saker för att kunden skulle ha modeller och verktyg redo för nästa tillväxtfas”, berättar Jurvelin från NIS om samarbetet, och Koivula från Valoo fortsätter:


”Vårt samarbete har fungerat effektivt och smidigt. De arbeten som vi genomfört har stått i proportion till vårt företags livscykel och vi har tillsammans skapat fungerande och praktiska lösningar, utan att glömma de krav som referensramen för IFRS ställer. Att inleda ett projekt i början av företagets tillväxt är mycket viktigt med tanke på transparensen i vår verksamhet och fullgörandet av våra skyldigheter.” 

Valoo är ett finskt fiberoptikbolag som grundades 2019 och vars mission är att göra Finland till ett informationssamhälle som uppfyller internationella mått. Valoo investerar över en halv miljard euro i finländsk digital infrastruktur under de närmaste åren och för med sig fiberanslutningar till över 300 000 finländska hem och sysselsätter nästan 1 000 arbetstagare i Valoo och dess nätverk av entreprenörer runt om i Finland. Valoo ägs av det nederländska bolaget DIF Capital Partners, som investerar i infrastruktur, och Tesi, Finlands Industriinvestering Ab.

Comentarios


bottom of page